Waardevol lespakket
Voortgezet onderwijs
 1. Homepage
 2. Educatie
 3. Lespakket voortgezet onderwijs Lespakket voortgezet onderwijs

Waardevol lespakket voortgezet onderwijs

De wereld produceert steeds meer afval. Tegelijkertijd ligt de gezondheid van onze planeet steeds meer onder een vergrootglas. We zijn ons steeds meer bewust van onze verantwoordelijkheid en zijn steeds meer bereid om naar ons eigen leefpatroon te kijken. Een aspect daarvan is onze omgang met afval.

Dit lesmateriaal zorgt ervoor dat kinderen zich bewust worden van de waarde van afval. Ze leren over afvalscheiding, recycling en afvalvermindering. Ze onderzoeken de wereld om hen heen, gaan na hoe die met afval omgaat en bedenken samen manieren om daar verbetering in aan te brengen. Zo bekijken ze hun eigen lunch, hoeveel restafval daarvan overblijft en hoe ze hun lunch op een andere manier mee naar school kunnen brengen, zonder afval te produceren.

Dit lesmateriaal is zowel gericht op het vergaren van kennis als op het vormen of aanscherpen van vaardigheden, zoals kritisch nadenken, discussiëren, creativiteit en samenwerken. Ook leren de leerlingen na te denken over wat zij belangrijk vinden en leren ze daarbij hun eigen normen en waarde naast die van een ander te leggen. Zo draagt dit materiaal bij aan een kritisch denkende nieuwe generatie.

Ik wil het lespakket aanvragen...

Vul het aanvraagformulier in en ontvang het Waardevol lespakket.

Lespakket aanvragen

Lespakket informatie

Doelgroep

Dit lesmateriaal is ontwikkeld voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van het niveau van de groep kunnen de lessen naar eigen inzicht worden aangepast.

Doelstelling

Het hoofddoel van dit lesmateriaal is dat leerlingen op een positieve en actieve manier leren dat afval waarde heeft. Ze leren hoe je afval kunt scheiden, hoe recycling in zijn werk gaat en wat je zelf kunt doen om minder afval te produceren, bijvoorbeeld tijdens de lunch op school.

Inhoud

 • Les 1 - Afval heeft waarde
 • Les 2 - Afval scheiden en recyclen
 • Les 3 - Afval verminderen
 • Extra’s:
  • Onderzoeksopdracht: Afval van vroeger
  • Onderzoeksopdracht: Zwerfafval, no way!
  • Afbraaktijdenpracticum
Aansluiting bij de kerndoelen

De lessen sluiten aan bij onderstaande kerndoelen:

Nederlands
6. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
9. De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden en uit te voeren.

Mens en natuur
29. De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
30. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
31. De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.
35. De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.

Mens en maatschappij
37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek
35. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.

Lespakket voortgezet onderwijs aanvragen

Het lesmateriaal is gratis aan te vragen voor onderwijsinstellingen die klant zijn bij Renewi.